THOMAS  EDISON'S
      REMARKABLE  ''KALEIDOSCOPIC'' BRAIN